หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้จัดทำแผนการจัดการความรู้
ผศ.ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้จัดทำแผนการจัดการความรู้

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2017-12-08 09:05:12วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้จัดทำแผนการจัดการความรู้ โดยจัดตั้งกลุ่ม KM สำหรับบุคลากรสายวิชาการ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มด้านการจัดการเรียนการสอน และกลุ่มด้านการวิจัย เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ นั้น

ฝ่ายแผนงานฯ จึงจัดประชุมรับฟังแนวทางในการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) และระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดอง์ความรู้หลักที่จำเป็น กำหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๑๒๔