หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒”ประจำปี ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒”ประจำปี ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-02-06 08:54:45

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒”ประจำปี ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับบทความ

๑. กลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์

๒. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๓. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

๔. งานวิจัยในชั้นเรียน

ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานครคณะครุศาสตร์เปิดรับ Full Paper ผ่านระบบ online 1 กุมภาพันธ์ -20 เมษายน 2561 http://www.educonference2018.ssru.ac.th/