หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อาจารย์ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะดำเนินการโครงการวิชาการสัญจร ปี ๒
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อาจารย์ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะดำเนินการโครงการวิชาการสัญจร ปี ๒

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-02-06 09:00:31

   ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อาจารย์ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะดำเนินการโครงการวิชาการสัญจร ปี ๒ ในการประชุมโครงการวิชาการสัญจร ปี ๒ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รอง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/หัวหน้างาน กองบริการการศึกษา เข้าพบคณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านวิชาการ พัฒนางานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ ๑. การทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์ โครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.อาจารย์ช่วยขับเคลื่อนให้นักศึกษาทำงานวิจัย โดยอาจารย์มีทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ซึ่งสามารถคิดเป็นภาระงานของอาจารย์ และนักศึกษาได้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานได้ ๓.การจัดโครงการหารายได้ของคณะให้ผู้บริหารวางแผนกลยุทธ์การทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด