หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมกันชื่นชมทีมงานคุณภาพของคณาจารย์และนักศึกษาครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ที่ทำให้คุณครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ ได้รู้จัก "สังคมศึกษาวิชาการ" ของคณะครุศาสตร์ สวนสุนันทา
ร่วมกันชื่นชมทีมงานคุณภาพของคณาจารย์และนักศึกษาครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ที่ทำให้คุณครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ ได้รู้จัก "สังคมศึกษาวิชาการ" ของคณะครุศาสตร์ สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-02-12 09:39:49

ร่วมกันชื่นชมทีมงานคุณภาพของคณาจารย์และนักศึกษาครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ที่ทำให้คุณครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ ได้รู้จัก "สังคมศึกษาวิชาการ" ของคณะครุศาสตร์ สวนสุนันทา

#โครงการสังคมศึกษาวิชาการ_ครั้งที่_๒
กิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยรางวัลประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
มีจำนวนผู้สมัครเข้าแข่งขันจาก 98 โรงเรียน เป็นนักเรียน จำนวน 464 คน มีครูผู้ดูแล 169 คน
ผลการแข่งขัน
1.รางวัลชนะเลิศ (ได้รับถ้วยรางวัลประทาน เกียรติบัตร เงินรางวัล 3,000 บาท และหนังสือที่ระลึกฯ) : นายปพน สุสิกขโกศล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 (ได้รับโล่อธิการบดี เกียรติบัตร เงินรางวัล 2,000 บาท และหนังสือที่ระลึกฯ) : นายเชษฐพันธุ์ ใจเปี่ยม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (ได้รับโล่อธิการบดี เกียรติบัตร เงินรางวัล 1,000 บาท และหนังสือที่ระลึกฯ) : นายภานุพงศ์ ชลสวัสดิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท) มี 9 รางวัล ได้แก่
(1) นายศรณ์วชิร เจิมวรพิพัฒน์
โรงเรียนหอวัง
(2) นายณธัชพงศ์ บุรงค์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
(3) นายอันดา ป้อมตรี
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
(4) นายภัทรพล ทินมณี
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(5) นายพชรวัฒน์ โอฬารพุฒิวัฒน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
(6) นายเขมวิศว์ ศิริวงศ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
(7) นายวุฒิธวัฒน จิตจำ
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
(8) นายภัทร ภัทรวรรณ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(9) นายคิมมี่ โคฟฟาร์ด
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา

5. และรางวัลอื่นๆ ได้แก่
รางวัลชมเชย จำนวน 15 รางวัล และ
รางวัลผ่านเกณฑ์ จำนวน 34 รางวัล
พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน แก่นักเรียนทุกคน