หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวณัฐญากานต์ สามารถและนายเมธัส สุภางค์ยุทธ นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ SEA teacher project ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนระหว่างประเทศ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวณัฐญากานต์ สามารถและนายเมธัส สุภางค์ยุทธ นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ SEA teacher project ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนระหว่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-02-12 10:00:02

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวณัฐญากานต์ สามารถและนายเมธัส สุภางค์ยุทธ นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ SEA teacher project ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนระหว่างประเทศ

ได้เข้าร่วมการประชุม Monthly meeting of English teacher forum in Kendari โดยมีประธานในพิธีคือ
1. Mr. Madina : The Head of English Teacher Community
2. Ms. Fatimah : Supervisor of English Teacher in Kendari
3. Ms. Nurhida : Supervisor of English Teacher in Kendari
4. Mr. Shairi : The vice headmaster of SMP5 Kendari School
และร่วมด้วยคณะครูจากโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา จากพื้นที่ต่างๆของเมือง Kendari

โดยเนื้อหาในการประชุมคือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาของประเทศ ซึ่งในโอกาสนี้ นางสาวณัฐญากานต์ สามารถ และ นายเมธัส สุภรางค์ยุทธ์ นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้นำเสนอในหัวข้อ Education in Thailand โดยได้นำเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนของประเทศ รวมไปถึงกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถของนักเรียน

โดยจุดประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนของครูแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนากลวิธีการสอนให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น