หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 10 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เรื่องการผลิตสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนก้าวสู่การศ
10 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เรื่องการผลิตสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนก้าวสู่การศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-02-16 08:52:15

   10 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เรื่องการผลิตสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนก้าวสู่การศึกษาไทย 4.0 โดยมี อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน การจัดโครงการบริการวิชาการดังกล่าวมีกำหนดการดำเนินงานระหว่างวันที่ 10-11 และ17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้ได้รับความกรุณาจากวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน มาถ่ายทอดความรู้ความสามารถดังนี้ 1.อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี 2.อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรัตน์ กิ่งแสง ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.จันทร์เกษม อดีตผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4 อาจารย์ภัทรานิษฐ์ ศรีสกลทรัพย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.หมู่บ้านจอมบึง และการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี และจากโครงการบริการดังกล่าวคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์