หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 14 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาตรจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้แทนจากคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีสาระสำคัญ
14 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาตรจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้แทนจากคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีสาระสำคัญ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-02-16 08:55:25

   14 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาตรจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้แทนจากคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีสาระสำคัญของการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับสถาบันในประเทศและต่างประเทศ การพิจารณาการเสนอให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา การพิจารณาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนรายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร และการพิจารณาให้ความเห็นผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ