หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย“การใช้ Smart Devices เพื่อการจัดการเรียนการสอนในยุค Thailand ๔.๐” วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย“การใช้ Smart Devices เพื่อการจัดการเรียนการสอนในยุค Thailand ๔.๐” วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-02-22 09:26:14

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย“การใช้ Smart Devices เพื่อการจัดการเรียนการสอนในยุค Thailand ๔.๐” วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๑๑๕๗ อาคาร ๑๑ คณะครุศาสตร์
การใช้เครื่องมือการติดต่อสื่อสาร และการสำรวจเพื่อการเรียนรู้ด้วย แอปพลิเคชัน Line, Padlet, AnswerGarden, Google Form, ฯลฯ
การใช้เครื่องมือเพื่อการจัดการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม SuperSoomm, Vidyard, Coggle ฯลฯ
การใช้เครื่องมือเพื่อการวัดและประเมินผล ด้วยแอปพลิเคชัน
Kahoot, Quizziz, ZipGrade, AutoSurvey ฯลฯ
การค้นหาสื่อและเตรียมสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอน
- การสร้าง Infographic อย่างง่ายๆ ด้วย PowerPoint
- การค้นหาสื่อภาพ เสียง ภายใต้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์

   วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ช่อเอื้อง อุทิตะสาร และอ.ดร.ธนัชยศ จำปาหวาย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผู้กำกับดูแลโครงการ อ.ดร.อัญชนา สุขสมจิต