หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย น.ส.ธิดารัตน์ โชคนาคะวโร เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวน้ำอ้อย บุญทัศน์ นางสาวภาวิณี ราศรี และนายนค
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย น.ส.ธิดารัตน์ โชคนาคะวโร เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวน้ำอ้อย บุญทัศน์ นางสาวภาวิณี ราศรี และนายนค

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-03-02 08:23:31

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย น.ส.ธิดารัตน์ โชคนาคะวโร เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวน้ำอ้อย บุญทัศน์ นางสาวภาวิณี ราศรี และนายนครินทร์ คำบูชา ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 5 กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องวิชาชีพครูกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มคณบดี คณาจารย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นักศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้ปกครอง มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้อย่างมีมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพของวิชาชีพครูในอนาคตต่อไป