หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 21 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที
21 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-03-26 13:17:32

   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 1 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง เพื่อรับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง 2559-2560 จำนวนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางคุรุสภากำหนด ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ โดยผลการประเมินเป็นที่น่าชื่นชมจากคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ผู้บริหาร หัวหน้าสาขา คณาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน