หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครูยุคใหม่ ๔.๐ โครงการระยะที่ ๒
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครูยุคใหม่ ๔.๐ โครงการระยะที่ ๒

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-03-26 13:23:03

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครูยุคใหม่ ๔.๐ โครงการระยะที่ ๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบุญสยาม จังหวัดกระบี่ บรรยายโดย ผศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ และ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช