หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 27 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และ หัวหน้าสาขาเข้าร่วม โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การบริหารหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษ
27 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และ หัวหน้าสาขาเข้าร่วม โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การบริหารหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-03-30 08:23:26

   27 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และ หัวหน้าสาขาเข้าร่วม โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การบริหารหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในฐานข้อมูลหลักสูตร (Thai Qualification Register : TQR) และตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560