หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-04-02 08:37:43

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์

ผศ.จรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ์

อาจารย์พิชญา บุญวรรณโณ

กรุณามาเป็นวิทยากร อภิปรายเรื่อง ความสำคัญของการเขียนเชิงสร้างสรรค์

อภิปรายเรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์งานเขียน

อภิปรายเรื่อง แนวคิดการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ และกิจกรรมเขียนสร้างสรรค์

เพื่อบริการวิชาการให้แก่ครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ครู 

ณ ห้องอบรม U-๓๐๑ อาคาร U-Plaza ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่