หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 30 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการศึกษาเรียนรู้ รายวิชา สัมมนาสังคมศึกษา ในหัวข้อ “การศึกษาไทย ๔.๐: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ” โดย ดร.จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร
30 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการศึกษาเรียนรู้ รายวิชา สัมมนาสังคมศึกษา ในหัวข้อ “การศึกษาไทย ๔.๐: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ” โดย ดร.จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-05-03 09:09:15

30 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการศึกษาเรียนรู้ รายวิชา สัมมนาสังคมศึกษา ในหัวข้อ “การศึกษาไทย ๔.๐: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ” โดย ดร.จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร นักวิชาการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงนิทรรศการ ในหัวข้อ “การสอนสังคมศึกษา ผ่านสื่อการเรียนรู้ในยุค ๔.๐” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสังคมศึกษา โดย มี อาจารย์ วีรพจน์ รัตนวาร และ อาจารย์รุ่งโรจน์ ตรงสกุล อาจารย์ประจำสาขาสังคมศึกษา ผู้ดูแลโครงการ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา