หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 20 มิถุนายน 2561 สาขาวิชา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 ปี(หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2555)หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)
20 มิถุนายน 2561 สาขาวิชา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 ปี(หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2555)หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-07-05 18:14:10

20 มิถุนายน 2561 สาขาวิชา ภาษาไทย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 ปี(หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2555)หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)