หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 21 มิถุนายน 2561 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ปี หลักสูตรครุศาสตร บัณฑิต ( หลักสูตร พ.ศ 2560) ณ ห้องประชุม 1124
21 มิถุนายน 2561 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ปี หลักสูตรครุศาสตร บัณฑิต ( หลักสูตร พ.ศ 2560) ณ ห้องประชุม 1124

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-07-05 18:18:31

21 มิถุนายน 2561 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ปี หลักสูตรครุศาสตร บัณฑิต ( หลักสูตร พ.ศ 2560) ณ ห้องประชุม 1124