หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 21 มิถุนายน 2561 สาขาวิชา สังคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559) ณ ห้องประชุม 1124
21 มิถุนายน 2561 สาขาวิชา สังคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559) ณ ห้องประชุม 1124

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-07-05 18:26:22

21 มิถุนายน 2561 สาขาวิชา สังคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559) ณ ห้องประชุม 1124