หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 26 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบหลักสูตรระดับสาขาวิชาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม 1124 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับสาขาวิชาทั้ง 7 หลักสูตร เพื่อเตรีย
26 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบหลักสูตรระดับสาขาวิชาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม 1124 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับสาขาวิชาทั้ง 7 หลักสูตร เพื่อเตรีย

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-07-05 18:30:39

26 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบหลักสูตรระดับสาขาวิชาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม 1124 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับสาขาวิชาทั้ง 7 หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการให้เกียตริมาเป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดทำ มคอ.7 ให้กับหัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเพื่อนำมาปรับใช้ใน มคอ.7 ของสาขาวิชาต่อไป