หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 26 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายบริการการศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี อาจา
26 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายบริการการศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี อาจา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-07-05 18:32:39

26 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายบริการการศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี อาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานให้โอวาท และบรรยายให้ความแก่นักศึกษาพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน