หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 27 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายบริการการศึกษาคณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร “ประดิษฐ์หัตถกรรมจากใบตอง” เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา ให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอ
27 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายบริการการศึกษาคณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร “ประดิษฐ์หัตถกรรมจากใบตอง” เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา ให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-07-05 18:35:08

27 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายบริการการศึกษาคณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร “ประดิษฐ์หัตถกรรมจากใบตอง” เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา ให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมนอกเวลาราชการได้ ทั้งนี้ได้เชิญทีมวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี