หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 28 มิ.ย.61 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายบริการการศึกษาคณะครุศาสตร์จัดโครงการ การพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้เชิญ อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ เอกวรรณ
28 มิ.ย.61 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายบริการการศึกษาคณะครุศาสตร์จัดโครงการ การพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้เชิญ อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ เอกวรรณ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-07-05 18:37:02

28 มิ.ย.61 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายบริการการศึกษาคณะครุศาสตร์จัดโครงการ การพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้เชิญ อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ เอกวรรณัง และ ผศ.ดร.สุชีรา. มะหิเมือง เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา