หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์จัดวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยให้กับคณาจารย์ เมื่อวันที่ 13 -14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คระครุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการ
คณะครุศาสตร์จัดวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยให้กับคณาจารย์ เมื่อวันที่ 13 -14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คระครุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-07-17 09:47:36

คณะครุศาสตร์จัดวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยให้กับคณาจารย์

เมื่อวันที่ 13 -14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คระครุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก งบประมาณแผ่นดิน 2563 ณ ธรีมา คอทเทจ รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยได้นำอาจารย์ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเข้ารับการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 1) คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาจาก วช. 2) รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว. และ 3) รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งการวิพากษ์ในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออาจารย์นักวิจัย ที่ได้รับแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการวิจัยให้มีคุณภาพพร้อมที่จะยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินต่อไป