หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 17 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์จัดตรวจการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย โดยได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ (ประธาน)ผศ.บุญไท เจริญผล (กรรมการ)ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต (กรรมการ) ในการตรวจ ทางสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ค
17 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์จัดตรวจการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย โดยได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ (ประธาน)ผศ.บุญไท เจริญผล (กรรมการ)ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต (กรรมการ) ในการตรวจ ทางสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ค

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-02 15:19:48

17 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์จัดตรวจการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย โดยได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ (ประธาน)ผศ.บุญไท เจริญผล (กรรมการ)ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต (กรรมการ) ในการตรวจ ทางสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้คะแนน ระดับ 3.66 ณ ห้องประชุม 1124