หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ และกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขาวิชา จำนวน ๔๐๐
วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ และกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขาวิชา จำนวน ๔๐๐

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2017-12-07 13:13:09

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ และกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขาวิชา จำนวน ๔๐๐ คนและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เข้าฟังปาฐกถาชุด การศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตโต (ครั้งที่ ๑๘)

เรื่อง “บทบาทของพุทธบริษัทกับการจรรโลงพระพุทธศาสนาที่จะทำให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรูปปัจจุบัน เจ้าคณะภาค ๒ และกรรมการมหาเถรสมาคม พระพรหมบัณฑิต เป็นพระนักวิชาการ นักบริหาร นักการศึกษา นักเทศน์และนักเขียน ผู้มีผลงานมากมายทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นพระสงฆ์ไทยรูปแรกที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายสถาบัน และเป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา ในฐานะเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสได้บูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ของวัดจนได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 ด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรรมจากองค์การยูเนสโก เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 5 สมัยได้ก่อสร้างสำนักงานใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานผู้ก่อตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติและประธานผู้ก่อตั้งสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกที่ได้รับฐานะเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษขององค์การสหประชาชาติ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา