หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง1131 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่3 หมู่เรียนที่1 และอาจารย์ Abigail Melad Essien ร่วมจัดกิจกรรม the 10th Annual Debate English for Advance Communication : Academic Challenge For EFL Learners 20
วันที่16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง1131 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่3 หมู่เรียนที่1 และอาจารย์ Abigail Melad Essien ร่วมจัดกิจกรรม the 10th Annual Debate English for Advance Communication : Academic Challenge For EFL Learners 20

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2017-12-07 13:11:19

วันที่16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง1131 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่3 หมู่เรียนที่1 และอาจารย์ Abigail Melad Essien ร่วมจัดกิจกรรม the 10th Annual Debate English for Advance Communication : Academic Challenge For EFL Learners 2017 ระดับ Class Debate ในรายวิชา ENE3414 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูง โดยจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นสูงและการโต้ตอบอย่างมีเหตุผล โดยจะจัดการแข่งขันโต้วาทีอีกครั้งในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 ณ ห้อง1137 ในการนี้คณะผู้จัดงานขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับชมกิจกรรมโต้วาทีตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว