หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2017-12-07 13:14:11

ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุม ๑๑๒๔ อาคาร ๑๑ คณะครุศาสตร์