หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 20 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
20 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-07 13:33:48

20 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานตามโครงการ “การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางตะวันออก ปีที่ 2” ณ ห้องประชุมพิมานแมน ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเทพธานีเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี