หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00-15.00 น. อ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00-15.00 น. อ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2017-12-07 13:11:48

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00-15.00 น. อ.ดร.อัญชนา สุขสุมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีชั้น 3 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1) แนวทางการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/1 (Portfolio) เพื่อให้การสอบสัมภาณ์ตามแผนการรับของแต่ละสาขาวิชาเป็นไปตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 2) การดำเนินงานสำรวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF และร้อยละการมีงานทำ และทำงานตรงสาขาวิชาของบัณฑิตระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือคณะ สาขาวิชาแผนวางในการกำกับติดตามบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ 3) นักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ SEA-Teacher project (Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia) ซึ่งคณะได้จัดนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสาขาวิชาต่างๆ ณ ประเทศ Indonesia และ Philippines และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอาเซียนที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับคณะครุศาสตร์ ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561