หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 21 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 (สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 (สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-07 13:22:17

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 (สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช (ประธาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ (กรรมการ)

อาจารย์ ดร.ม.ล.สรสิริ วรวรรณ (กรรมการ)

นายสนธยา เจริญศิริ (เลขานุการ)

นางสาวนภาพร ยิ่งหาญ (เลขานุการ)

นายวุฒิพงศ์ จันทร์เมืองไทย (เลขานุการ)

นางสาวมลฤดี พงษ์ธนู (เลขานุการ)

ซึ่งได้รับผลการประเมิน 4.31 ณ ห้องประชุม 1124