หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ในวันที่ 24-25 กันยายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้เข้าร่วมประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ2562
ในวันที่ 24-25 กันยายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้เข้าร่วมประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-25 16:04:22

ในวันที่ 24-25 กันยายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้เข้าร่วมประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และในครั้งนี้สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวมทั้งหมด 5 ผลงานโดยมีอาจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ เป็นที่ปรึกษาได้แก่

1.) เกมการศึกษาประเพณีไทยสู่ความเป็นสากล : เล่นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในบริบทไทย นำเสนอโดย นายปรัชญา พูลผล นายพนัชกร ไชยถาวรและนายจักรภพ เพชรรัตน์

2.) นวัตกรรมสำหรับส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นำเสนอโดย นายสหรัฐ ลักษณะสุต

3.) สื่อปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสาร นำเสนอโดย นายพงษ์สิทธิ์ ส่งศิริ และนางสาวชมนภา ศิลปวัฒนวงศ์

4.) สื่อการเรียนรู้ AR สองภาษาโดยใช้เทคโนโลยีความจำเป็นเสมือน นำเสนอโดย นางสาวเบญญทิพย์ พงศ์เกษตร และนางสาวสุภาภรณ์ นวชาตสกุล

5.) เทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านสื่อการสอนในรูปของคอมพิวเตอร์ RPG Maker เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ของสหราชอาณาจักร นำเสนอโดย นางสาวเบศจมาภรณ์ ดำเนิน นางสาวสุพิชญา เกษมสวัสดิ์ นางสาวบุณฑริกา บุญทน และนางสาวชีวาพร โพธิ์ทอง

ทั้ง 5 ผลงานที่เข้าร่วมประกวดคณะกรรมการได้เข้าชม ให้คำแนะนำ และแนะแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม ในการพิจารณาตัดสินรางวัลจะทำการประกาศผลภายในเดือนธันวาคม 2561

ในภาพอาจจะมี
13 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังยืน
ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังยืน
ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี
5 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม
ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม
ในภาพอาจจะมี
2 คน
ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม
ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยืน
ในภาพอาจจะมี
สถานที่ในร่ม