หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 3 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้ารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาและวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้ารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาและวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-14 10:47:41

3 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาและวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานใน ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อทบทวนและศึกษาการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศ พิจารณาและวิพากษ์รายวิชา คำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และนำเสนอแนวทาง กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสรุปและอภิปรายผล เพื่อให้กระบวนการพัฒนาหลักสูตร เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ต่อไป

ในภาพอาจจะมี
25 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม