หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2562
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-13 10:06:24


วันที่ 4 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและผู้บริหารของคณะฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งได้รับเกียรติ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง (ประธาน)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก (กรรมการ)
3. อาจารย์ ดร.เยาวเรศ  ใจเย็น (กรรมการ)
4. นางสาวเมศินี อยู่ยั่งยืน (เลขานุการ)
ณ ห้องประชุม 1124 อาคาร 11 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา