หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560
คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-17 14:10:07

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานกรรมการตรวจฯ ซึ่งผลการประเมินประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้  องค์ประกอบที่ 1 ได้คะแนน 4.00 คะแนน  องค์ประกอบที่ 2 ได้คะแนน 5.00 คะแนน  องค์ประกอบที่ 3 ได้คะแนน 5.00 คะแนน  องค์ประกอบที่ 4 ได้คะแนน 5.00 คะแนน และ องค์ประกอบที่ 5 ได้คะแนน 4.76 คะแนน  ภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบได้คะแนน 4.56 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก