หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 13:41:27

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและผู้บริหารของคณะฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ (ประธาน)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม (กรรมการ)

3. อาจารย์สุพรรณี คุณะโคตร (กรรมการ)

4.นางสาวภัทรพร หัสดี (เลขานุการ)

ณ ห้องประชุม 1124 อาคาร 11 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา