หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาในรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2"
"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาในรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2"

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-05 12:04:09

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา EDP 2103 การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ ดร.เตือนใจ ดลประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา รอบรู้ อาจารย์ ดร.ทับทิมทอง กอบัวแก้ว และอาจารย์วีรพจน์ รัตนวารได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาในรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2" ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาสังคมศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณขนิษฐา จรูญชนม์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การตรวจประกันคุณภาพโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)" ณ ห้องประชุมพณิชยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม.