หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (การรับด้วย Portfolio) คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (การรับด้วย Portfolio) คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-01-15 10:32:44


วันที่ 8 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (การรับด้วย Portfolio รอบที่ 1) โดยคณะครุศาสตร์ มีนักเรียนเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์ ทั้งหมด 7 สาขาวิชาได้แก่ 

1.สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 379 คน

2.สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 557 คน

3.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 238 คน

4.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 400 คน

5.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 516 คน

6.สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 39 คน

7.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 451 คน

ณ อาคาร 11 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา