หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-22 15:26:04

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยพิจารณาให้ความเห็นการเสนอให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2561 และให้ความเห็นคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ประจำปี 2561 คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 ราย