หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ คณาจารย์ คณะครุศาสตร์
การประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ คณาจารย์ คณะครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-23 10:09:56

19 พฤศจิกายน 2561 การประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุม จัดขึ้นในวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานสภาคณบดีครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ชี้แจงเรื่อง แนวทางการดำเนินการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยแนวทางการจัดทำ มคอ1 และการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ณ ห้องประชุมสุพรรณิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา