หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีและผู้บริหารคณะครุศาสตร์เข้าร่วม ประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาสู่ทองถิ่น
คณบดีและผู้บริหารคณะครุศาสตร์เข้าร่วม ประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาสู่ทองถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-11-14 10:16:25

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาสู่ท้องถิ่น โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 กองนโยบายและแผน