หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-01-14 16:16:03

14 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกรรมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยกรรมการประจำคณะและเลขานุการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ ทองสำริต เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม 1124 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา