หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
คณะครุศาสตร์ จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-10-21 11:58:27

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 จัดประชุมระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 นำโดย รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์  อาจารย์ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และผู้บริหารของคณะ โดยมีระเบียบวาระทั้งหมด 6 วาระ ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2562 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track) 3.2 การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมกรรณาภรณ์ ชั้น 3 สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์