หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา เข้าร่วมบรรยายพิเศษแนวทางการทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและไต้หวัน
คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา เข้าร่วมบรรยายพิเศษแนวทางการทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและไต้หวัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-11-30 15:23:01


วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ Dr. Kelvin Chen (Dean of International Affairs, National Pingtung University, Taiwan) และ Mrs. Ya-Ping Huang ในการบรรยายพิเศษแนวทางการทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและไต้หวันเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมี อาจารย์ ดร.ดวงกมล จงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา และอาจารย์ดร.พิณทิพา สืบแสง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษร่วมอภิปราย ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet