หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดโครงการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
จัดโครงการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-23 09:33:35

วันที่ 18 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ จัดโครงการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง