หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านทรายแดง ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง
โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านทรายแดง ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-23 09:51:47

วันที่18 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านทรายแดง ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง