หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
“โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-25 09:52:27

19 มกราคม 2562 การบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ณ โรงเรียนบ้านทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง