หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจาก สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจาก สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-27 14:27:05

นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจาก สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็น 1 ใน 20 ผู้แทนเยาวชนไทยจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ Designing for the Future IV ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2561 ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ Designing for the future IV (นักออกแบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม) ใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมโดยวิธีผ่านประสบการณ์เป็นกระบวนการที่ประยุกต์ มาจากทฤษฎีการศึกษาของ เปาโล แฟร์ พัฒนามาเป็นกระบวนการที่มุ่งความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะของผู้เข้าอบรม โดยในขั้นต้น ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเปลี่ยนเจตคติจากกระบวนการเรียนรู้รูปแบบเก่าที่เน้นท่องจำและอยู่ภายในระบบคิดแบบอำนาจนิยม เพื่อให้สามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงสังคมโดยไม่ใช้ความรุนแรงได้ ในขั้นที่สอง ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึงพัฒนาการของกระบวนการกลุ่ม สามารถเอื้ออำนวยการเรียนรู้ของกลุ่มโดยให้ความสำคัญแก่การสร้างความรู้จากประสบการณ์ของกลุ่ม และการประยุกต์ใช้การไม่ใช้ความรุนแรงเข้ากับกระบวนการเรียนรู้และชีวิตประจำวัน และขั้นที่สาม ผู้เข้าร่วมจะเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมผ่านประสบการณ์ และการวิเคราะห์ปัญหา ต้นทุนและพลังกลุ่ม รวมไปถึงการสอดแทรกแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน และสันติวิธี การจัดการความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงตลอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และผู้เข้าร่วมสามารถออกแบบกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมได้