หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยและการวัดและประเมินผลสำหรับครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยและการวัดและประเมินผลสำหรับครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-11-30 15:31:55


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยและการวัดและประเมินผลสำหรับครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและเป็นวิทยากรในการอบรม และอาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการทำวิจัยและการวัดและประเมินผล รวมถึงสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายทางด้านการวิจัยให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดโครงการครั้งนี้มีครูผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนจำนวน 20 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม ระนอง และอุดรธานี