หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมปฏิบัติการสร้างสมรรถนะครูไทย ด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ
การประชุมปฏิบัติการสร้างสมรรถนะครูไทย ด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-10-21 11:37:27

เมื่อวันที่ 16 - 17 กันยายน 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการประชุมปฏิบัติการสร้างสมรรถนะครูไทย ด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ โดยมีท่านวิทยากร ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ดร.ทิศนา แขมมณี 

2. รองศาสตราจารย์ดร.บังอร เสรีรัตน์ 

3. ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ 

4. ดร.สายพิณ สีหรักษ์ 

5. ดร.รสริน เจิมไธสง 

6. ดร.แสงรุ้ง พูลสุวรรณ 

โดยเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยปฏิบัติการ จัดทำมคอ.3 ฐานสมรรถนะและการนำเสนอเติมเต็มความคิดสรุปสาระวางแผนการทำงานต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา