หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพครู
ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพครู

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 11:11:44

วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพครู โดยมีอาจารย์ในคณะฯ เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชีรา มะหิเมือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ปวะบุตร  ดร.วิภาวรรณ เอกวรรณัง อาจารย์เอกภพ อินทรภู่ และอาจารย์บุญฤดี อุดมผล ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี