หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน บทความวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน บทความวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-10-22 15:15:00

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษซึ่งดำเนินการโดย อาจารย์ ดร.ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และวิทยากรสำหรับการอบรมในครั้งนี้คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงจันทร์ เหมเชื้อ จากมหาวิทยาลัยชินวัตร นอกจากนี้โครงการดังกล่าวมีกำหนดการจัดคือวันที่ 21 และ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 1157 คณะครุศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมคือนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการร่วมกับทักษะการคิดในการพัฒนาบทความวิชาการและขยายขอบเขตความรู้ในด้านการสอนภาษา การจัดการชั้นเรียนและแง่มุมต่างๆทางภาษาศาสตร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ นักศึกษาจะได้ฝึกฝนเพื่อปูพื้นฐานด้านทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาตนเองและการสร้างความรู้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ต่อไป